Generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling for GCC.

Onsdag den 8. februar 2017 kl. 19.00 i klubhuset

 

Generalforsamling1

 

 

Med følgende dagsorden:

 

 

1                 Valg af dirigent og referent.

2                 Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3                 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4                 Fastsættelse af kontingent.

5                 Budgetforslag for det kommende år.

6                 Behandling af indkomne forslag.

7                 Valg af formand.

8                 Valg af sekretær.

9                 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

10               Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

11               Valg af revisor og revisorsuppleant.

12               Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen afholdelse.

Aktive og passive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance har ret til at stemme på generalforsamlingen.

Medlemmer skal være fyldt 14 år, for at have stemmeret. Aktive medlemmer under 14 år kan vælge en repræsentant, til at varetage deres interesser, på generalforsamlingen.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Link til årsregnkab

 

Se i øvrigt pkt. 9, 10, 11, 12 og 13 fra GCC vedtægter.

http://grevecc.dk/images/VEDTAEGTER_GCC.pdf